Deontologische Code

De plichtenleer of deontologie is een geheel van gedragsregels die de deskundige dient te eerbiedigen tijdens de uitvoering van gerechtelijke opdrachten en bij tussenkomsten buiten de gerechtelijke procedure ongeacht zijn beroepsopleiding, zijn specialisatie en zijn ervaring. 

De huidige gedragscode, die momenteel herschreven wordt, blijft van toepassing voor alle leden van de KGSO-CEJA.

De code is, voor leden van de KGSO-CEJA, complementair aan de individuele beroepseigen regels. 

De code is ondergeschikt aan het Gerechtelijk Wetboek, het Strafwetboek, het Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen van 25 april 2017 en aan de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde van de Kamer.

De belangrijkste beginselen van de deontologie van de gerechtsdeskundige zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid, het respecteren van het beschikkingsbeginsel, het verzekeren van tegenspraak en de motiveringsplicht.

U bent op zoek naar een expert

Zoek expert