Honoraria en tarieven

HONORARIA voor GERECHTSDESKUNDIGEN

Indicatief barema opgesteld op basis van de officiële gezondheidsindex = van oktober 2018

Aantal jaren bewezen bevestigde ervaring overeenkomende met 10 gerechtelijke opdrachten per jaar.0 tot 55 tot 1010 en meer
Opleiding van minimaal vijf jaar in de expertisebranche.78,25 € 98,79€125,80€
Deskundige met diploma hoger onderwijs van het korte type.84,14 € 106,08€131,66 €
Deskundige met diploma universiteit of hoger onderwijs van het lange type.89,22€111,98 €139,02€
Doctoraatsdiploma.98,75€123,49€153,59€
Professor erkende
wetenschappelijke universiteit.
113,50€135,30€165,75€
Expertises zoals op nucleair vlak,
uitzonderlijke kennis, financiële analyse van internationale groepen.
vrije tarifiëring
Zaterdagtarief.verhoging van 50 %
Zondag, nacht of spoedtarief.verhoging van 100 %
Vermindering voor sociale gevallen.naar inzicht van de deskundige

KOSTEN en UITGAVEN

opgesteld op basis van de officiële gezondheidsindex = van oktober 2018

Verplaatsingskosten
Wagen0,72€
Trein, taxi, vliegtuighet uitgegeven bedrag verhoogd met 10 %
Kosten verplaatsing80 % van het ereloon, indien de verplaatsing langer duurt dan de expertise. 60 % in andere gevallen.
Diversen
openen van het dossier86,94 €
secretariaatskosten61,37 € per uur
sapiteurs – kosten
laboratorium – controle
uitgegeven bedrag verhoogd met 10 %.
registratietoestellenen meetapparatuurfacturatie volgens belangrijkheid van apparatuur en duur van het gebruik.
afgifte aangetekende
zending
20,45 €
briefwisseling per uur61,37 €
Typewerk
voor post, rapporten, oproepingen, honorarianota, herinneringen11,02 € per pagina, kwart pagina’s worden niet aangerekend.
Fotokopieën
zwart en wit (A4)0,35 € – per pagina.
zwart en wit (A3)0,61 € – per pagina.
kleur (A4)2,09 € – per pagina
kleur (A3)2,74 € – per pagina
Foto’s kleur of zwart-wit.
formaat 9×13, 10×15
waarbij origineel en
negatief
5 jaar bewaard worden
1,27 € – per foto.
formaat 13×18 of 18×24
origineel en negatief
5 jaar worden bewaard.
2,16 € – per foto.
Transmissiekosten.
telefoon – België1,22 €
telefoon – Europa2,12 €
Email – fax2,12 €
Postzegels
aangetekende zendingen
uitgegeven bedrag verhoogd met 10 %.

INDICATIEVE TARIFËRING.

Onderstaand commentaar verduidelijkt deze tabel:

● Aan ervaring wordt eenzelfde waarde toegekend als aan een diploma.
● Een bijzondere waardering wordt toegekend aan deskundigen aan wie opdrachten worden toevertrouwd
die “uitzonderlijk belangrijk” zijn. Hoewel dit moeilijk te definiëren is, heeft dit laatste punt betrekking op
zowel een technologie van hoog niveau, bijvoorbeeld nucleaire toepassingen, hartchirurgie, restauratie
van een historisch gebouw, fiscale expertise van internationale groepen – als op een hoog bedrag – en als
voorbeeld gaan wij daarvan uit van een bedrag van 200.000 €.

Hierdoor omvat het tarief in kwestie 5 categorieën en één uitzondering, wat volgens ons in voldoende
mate beantwoordt aan de realiteit van de gerechtelijke expertise.

NUT VAN EEN INDICATIEF BAREMA

De gerechtsdeskundigen weten als zelfstandige niet op welke honoraria zij recht hebben en de tariferingen die toegestaan zijn door de verzekeringsmaatschappijen of door het parket vormen geen referentiepunt. Overigens heeft het barema, dat bepaald is in het kader van het Inter-federaal Bureau 17, enerzijds het gebrek dat er geen minimum wordt voorgesteld en anderzijds dat geen rekening
wordt gehouden met de opgedane ervaring.
In die zin is de vaststelling van een indicatiefbarema zoals dat is voorgesteld door KGSO nuttig, zo niet noodzakelijk.
Voorts mogen we niet vergeten dat het, volgens de Europese wetgeving, voor iedere
vereniging verboden is een barema vast te stellen dat haar leden bindt aan een bepaalde tarifering.
Hierdoor heeft de Commissie Erelonen, een barema voorgelegd op basis van de gezondheidsindex van 2013 = 100.
Onderzoek van het indicatiefbarema wijst uit dat dit niveau duidelijk hoger is dan wat normaliter wordt gehanteerd.
Men hoeft zich daar echter niet ongerust of boos over te maken.
De expertises die ons worden toegewezen zijn slechts in uitzonderlijke gevallen “sociaal”, en
expertises met een “schreeuwend onrecht” komen ook niet zo veel voor.
Eenieder heeft het recht om in dit soort gevallen een tarief te hanteren dat aansluit bij de specifieke situatie.
Er is ook geen reden om goedkeuring te vragen van de partijen over het tarief dat wordt
toegepast, rekening houdend met het feit dat die goedkeuring, als ze al gegeven wordt, gepaard gaat met verschillende vormen van voorbehoud.
Het is echter uiterst belangrijk dat men zich zoveel mogelijk houdt aan de grens van 25% van het bedrag van het geschil en dat men partijen op de hoogte houdt van de financiële evolutie van het geschil.
Ter zake is het meest constructief om provisies te vragen naarmate de expertise vordert.

U bent op zoek naar een expert

Zoek expert