KGSO – CEJA

Wie zijn wij ?

​”De Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten” afgekort  K.G.S.O.

Wij zijn een beroeps organisatie die in 1985 is opgericht en die deskundigen verenigt die werkzaam zijn in verschillende specialiteiten en die optreden als gerechtsdeskundige of als scheidsrechter in arbitrageopdrachten.

Elk lid van de K.G.S.O. voldoet aan het Koninklijk Besluit van 25 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek – B.S. 31/05/1017, en aan de deontologische code van K.G.S.O.

Om te voldoen aan de permanente vorming conform hoofdstuk 4, artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen en om de kwaliteit van haar leden te perfectioneren, organiseert de K.G.S.O. regelmatig juridische en/of technische bijscholing in het kader van gerechtsexpertises.

De vereniging publiceert ook een tijdschrift en informeert haar leden over de laatste juridische en technische ontwikkelingen.

Voor nieuwe leden is een peterschap voorzien.

De meter/peter begeleidt haar/zijn petekind aan het begin van haar/zijn activiteiten als gerechtsdeskundige op vlak van juridische expertise en deelt haar/zijn ervaring zowel vanuit vorm- als inhoudelijk oogpunt mee.

Op de website van K.G.S.O. kunnen rechtbanken, tribunalen en advocaten gemakkelijk een deskundige met de gewenste specialiteit vinden.

Definitie van de gerechtelijke opdracht

De gerechtelijke opdracht is een onderzoeksmaatregel waarmee de rechter een deskundige aanstelt om een technisch advies te bezorgen met het doel een geschil, dat aan de rechtbank werd voorgelegd, te beëindigen.

Definitie van de gerechtsdeskundige

Een gerechtelijke deskundige is een persoon, die omwille van zijn/haar deskundigheid in een specifiek gebied, door het rechtbank wordt aangesteld.

De deskundige stelt zijn/haar kennis en ervaring ter beschikking van de rechtbanken om de technische kwesties, die deel uitmaken van het geschil, te verduidelijken.

De deskundige moet niet alleen over voldoende technische kennis beschikken om te kunnen antwoorden op de gerechtelijke opdracht, maar ook vertrouwd zijn met het Gerechtelijk Wetboek om het principe van de tegensprekelijkheid te eerbiedigen.

De deskundige moet de opdracht in alle objectiviteit en onpartijdig uitoefenen.

Hij/zij moet onafhankelijk blijven en blijk geven van nauwkeurigheid en rechtvaardigheid.

Functie en profiel van de gerechtsdeskundige

De rechter, die de gerechtelijke opdracht beveelt, duidt de deskundige aan, die hiermee belast wordt en beschrijft het onderwerp van de opdracht, de middelen, die zullen toegepast worden om het doel te bereiken en bepaalt de termijn.

De deskundige antwoordt nauwkeurig op de verschillende onderdelen van de opdracht in klare taal en juiste bewoordingen.

De ervaring en kennis laten hem/haar toe de rechter en de partijen duidelijk in te lichten.

Indien de deskundige meent onvoldoende vertrouwd te zijn met de betreffende materie of indien het onderzoek meerdere domeinen bestrijkt, kan hij/zij de opdracht weigeren of mits akkoord van de rechter beroep doen op een domeindeskundige om hem/haar technische bijstand te verlenen

Hoe word u lid van de KGSO Kamer van Gerechtelijke Deskundigen ?

Uw verzoek moet per post of per e-mail worden verzonden:

 aan de voorzitter van KGSO,
Sylvain Dupuislaan 213 bus 28 te 1070 Brussel.
e-mail: info@kgso-ceja.be

Wij vragen u om het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en alle vereiste bijlagen bij te voegen, namelijk:

 • Kopie van uw identiteitskaart.
 • Pasfoto.
 • Certificaat van goed gedrag en zeden.
 • Kopie van je curriculum vitae.
 • Relevante kopieën van uw diploma’s of certificaten.
 • Ten minste drie verslagen van een gerechtelijke expertise of technische rapport, ondertekend in uw naam, en één per specialiteit waarin u wilt opgenomen worden.
 • Elk ander document dat uw verzoek kan ondersteunen.

De voorzitter van de kamer zal uw verzoek aan de Raad van Bestuur of aan het Bureau voorleggen, dat na goedkeuring uw dossier voorlegt aan de commissie aanvaarding.

Zij analyseert uw dossier en roept u op voor een gesprek op de zetel van KGSO.

Deze commissie komt, afhankelijk van het aantal aanvragen, om de twee maanden bijeen.

Na dit interview zal de aanvaardingscommissie uw dossier met advies overmaken aan de raad van bestuur, die dit advies zal bevestigen.

U kunt aanvaard worden als aspirant of effectief lid.

 

Administratieve kosten :   

De administratieve kosten bedragen 170 €.

Wij vragen u dit bedrag te storten op de rekening van de KGSO-CEJA   :

BE09 3100 6286 2857       BIC BBRUBEBBVYS

met de vermelding “aanvraagkosten + uw naam”

 

Uw lidmaatschap van de Kamer van Gerechtelijke Deskundigen biedt u de volgende voordelen en mogelijkheden:

 • Uw contactgegevens en uw specialiteiten worden vermeld op onze site: www.kgso-ceja.be
 • Deze zullen ook vermeld worden in de ledenlijst die wordt verspreid onder de rechtbanken, advocaten …
 • Je hebt de mogelijkheid:
  • om onze permanente opleidingen bij te wonen, die enerzijds vereist zijn bij Koninklijk Besluit van 25 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen, en anderzijds behoren tot de deontologische code van K.G.S.O.
  • om aan de studiedagen, die onze Kamer regelmatig organiseert, deel te nemen.
 • Je ontvangt :
  • ons driemaandelijks KGSO tijdschrift, dat diverse informatie bevat die nuttig of noodzakelijk is voor de uitoefening van uw beroep.
  • regelmatig informatie over de updates van wetsartikelen en alle andere relevante juridische informatie.
Hoe « P » lid worden ?

Om de technische en juridische  bekwaamheden van haar deskundigen te bevorderen en om te voldoen aan de eisen van het KB van 25 april 2017, beloont KGSO haar leden, die regelmatig opleidingen volgen.

Om de P erkenning te bekomen moet elk lid een opleidingsdossier samenstellen met als bijlage de hierna volgende attesten of bewijsstukken :

 • Bewijzen van gevolgde cursussen, vormingen, seminaries, voordrachten of webinars
 • Zelf gegeven lessen of voordrachten
 • Gepubliceerde wetenschappelijke artikels
 • Aankoop van boeken, syllabi ( samenvattingen , technische nota’s of elke andere uitgave)
 • Abonnement op tijdschriften, maandbladen, boeken, internet sites of webinars

Dit dossier moet neergelegd worden op de sociale zetel of verstuurd worden naar het e-mail adres info@kgso-ceja.be ten laatste op 31 december van het verlopen jaar.

 

Om « permanent gevormd »  lid te worden moet een minimum van 16 punten per jaar verzameld worden.

De berekening van het aantal punten gebeurt op basis van de bijgevoegde tabel.

De commissie permanente vorming onderzoekt de bewijsstukken om het aantal verworven punten te bevestigen en kent het P – logo toe als het lid voldoet aan de voorwaarden.

De  « P » erkenning wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering van het daarop volgende jaar.

Deze beslissing zal met uw coördinaten gepubliceerd worden op onze web-site en in het volgende ledenboek , waarmee het P – logo ook geldig is .

 

 

Waarde der punten – Permanente Vormingen – 2020-2021

Beschrijving  Punten
Per aanwezigheid op een dagseminarie gegeven door een erkende instelling 8
Per bezoek aan een professioneel salon 4
Per uur van een gegeven spreekbeurt in het kader van een erkende instelling 3
Per uur gegeven cursus als docent : (uitgezonderd professionele lesgevers) 3
Per publicatie van een wetenschappelijk artikel 3
Per uur deelname aan een conferentie gegeven door een erkende instelling 1
Per intekening op een abonnement van één jaar van een technisch tijdschrift 1
Per aankoop en lectuur van een technisch werk 1
Per aanwezigheid tijdens een Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering van KGSO – CEJA 1
Per deelname aan een vergadering bij KGSO – CEJA :
– van de Raad van Bestuur,
– van Commissies.
1/2

U bent op zoek naar een expert

Zoek expert