Statuten

TITEL I  –   BENAMING  –  DOELSTELLING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  –  DUUR

Artikel 1 – BENAMING 

De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk, genaamd “Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten, afgekort “K.G.S.O. “ in het frans ” Chambre Belge des Experts chargés de Missions Judiciaires et d’Arbitrage, afgekort “C.E.J.A.”, hierna genoernd “de Kamer”. 

Artikel 2 – DOELSTELLINGEN 

De Kamer heeft tot sociaal doel: – deskundigen te verenigen die de bekwaamheid hebben in het verrichten van gerechtelijke en scheidsrechterlijke opdrachten, – deontologische voorschriften te bepalen en een beroepsdiscipline te handhaven tussen de leden, – haar leden te vertegenwoordigen bij het Ministerie van Justitie, de magistratuur, de advocaten, de Europese en internationale instanties en in het algemeen bij elke geïnteresseerde persoon, – de bijscholing en de kwaliteit van het werk van haar leden te bevorderen, – scheidsrechterlijke Kamers op te richten, – de initiatieven te nemen die zij noodzakelijk acht om haar doelstelling te verwezenlijken. – bij te dragen tot de certificatie van de gerechtsdeskundige. 

Artikel 3 – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. 

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Huidig adres: Sylvain Dupuislaan 213 b/28 te 1070 Brussel. 

Artikel 4 – DUUR 

De Kamer is opgericht voor onbeperkte duur.

TITEL I I –   LEDEN  –  BENOEMINGEN  –  TOELATING

Artikel 5 – SAMENSTELLING VAN DE KAMER 

De Kamer is samengesteld uit fysieke personen. Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet minder dan twaalf bedragen. 

Artikel 6 – AANVAARDING DER LEDEN

De leden worden aanvaard tot de Kamer op voorstel van de Raad van Bestuur met een tweederde meerderheid van de uitgesproken stemmen door de Algemene Vergadering, na onderzoek volgens de modaliteiten vastgesteld door het Reglement van Inwendige orde, en op basis van criteria van moraliteit en eerlijkheid, van beroepsactiviteit, van deskundigheid of notoriteit inzake gerechtelijke expertise. Een weigering tot aanvaarding moet niet worden gemotiveerd. 

Artikel 7- LEDEN De leden zijn: 

Artikel 7.1. Effectief lid is degene voorgesteld door de Raad van Bestuur aan de eerstvolgende Algemene Vergadering en die door die Vergadering aanvaard werd bij gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en dit na schriftelijke kennisgeving. 

Artikel 7.2. Kandidaat lid is degene die aanvaard werd door de Commissie Aanvaarding en de Raad van Bestuur in afwachting van hun voordracht aan de Algemene Vergadering.

 Artikel 7.3. Aspirant lid is diegene die een volledige aanvaardingsprocedure heeft gevolgd, doch die onvoldoende ervaring bezit in gerechtelijke expertises. 

Artikel 7.4. Permanent gevormd lid is een effectief lid dat regelmatig vormingscursussen over gerechtelijke en technische expertises volgt, zoals ingericht door de belgische universiteiten en door instellingen eigen aan de specialiteiten 

Artikel 7.5 Ere – lid is een effectief lid dat op het einde van zijn beroepsloopbaan, door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering hiervoor werd voorgedragen en aanvaard.

Artikel 7.6. Honoris Causa lid is een persoon die wordt voorgedragen door de Raad van Bestuur en aanvaard door de Algemene Vergadering, als erkenning voor zijn bewezen diensten aan het beroep van deskundige of arbiter. 

Artikel 7.7. Corresponderend lid is een lid met buitenlandse deskundige of arbitrale opdrachten waarvoor de Algemene Vergadering deze titel verleent.

 Artikel 7.8. Geassocieerd lid is degene die voldoet aan de eerste drie aanvaardingsvoorwaarden van het effectief lid en die een technische bijdrage biedt aan de Kamer. 

Artikel 8 – RECHTEN EN PLICHTEN 

De effectieve en aspirant leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen verkozen worden voor de Raad van Bestuur conform de voorwaarden van art 29 par.3.
De kandidaat-leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en zijn niet verkiesbaar voor de Raad van Bestuur.
De corresponderende leden, de leden Honoris Causa, de geassocieerde en corresponderende leden mogen hun titel voeren.
Ze hebben geen stemrecht en zijn niet verkiesbaar.
De leden verbinden er zich volledig toe de statuten na te leven, evenals de reglementen en de deontologie van de Kamer, onverminderd andere verplichtingen uit hoofde van hun lidmaatschap bij andere orden of beroepsorganisaties.
De aanvaarding omvat in rechte de volledige naleving van de statuten en reglementen van de Kamer.

TITEL I I I –   ORGANISATIE  –  ADMINISTRATIE  –  WERKING

Artikel 12 – RAAD VAN BESTUUR 

De Kamer wordt geleid door een Raad van Bestuur die is samengesteld uit minstens negen leden en maximum uit twaalf leden, verkozen door de Algemene Vergadering. 

Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur duidt in haar midden een Voorzitter aan, een nederlands en een franstalige Ondervoorzitter een Secretaris-generaal, een Secretaris en een Schatbewaarder, en dit conform de voorwaarden van artikels 17 tot en met 22. 

Artikel 14 – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU 

Het Bureau bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitters, de Secretaris-generaal en de Schatbewaarder. Het Bureau verzekert het dagelijks beheer van de vereniging en is verantwoordelijk ten opzichte van de Raad van Bestuur. 

Artikel 15 – WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur vergadert ten minste één maal per trimester op uitnodiging van de Secretaris-generaal of de Voorzitter.

De Raad vergadert ook wanneer vijf leden van de Raad van Bestuur daarom verzoeken. De uitnodigingen worden verstuurd aan de leden van de Raad van Bestuur; de dagorde wordt in de uitnodiging vermeld.

De Raad van Bestuur kan slechts beslissen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Stemming bij volmacht is toegelaten. Elke bestuurder mag slechts één volmacht dragen behalve de Voorzitter die over geen enkele volmacht mag beschikken. De volmacht moet schriftelijk zijn.
Elk lid van de Raad van Bestuur beschikt over een stem.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de zittingsvoorzitter doorslaggevend.

De Secretaris-generaal stelt het proces-verbaal op van de beslissingen van de Raad van Bestuur en noteert ze in een register dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de Kamer, waar het ter inzage is. 

Artikel 16 – VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De Raad van Bestuur stelt alle daden die niet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden voor het beheer van de vereniging. Hij vertegenwoordigt de vereniging zowel in gerechtelijke materie als daarbuiten.

De bestuurders mogen geen persoonlijke verbintenissen aangaan of daden stellen in naam van de Kamer. Ze zijn slechts verantwoordelijk binnen de grenzen van hun mandaat. 

Artikel 17 – DE VOORZITTER 

De Voorzitter dient tweetalig nederlands en frans te zijn.
De Voorzitter vertegenwoordigt de Raad van Bestuur in alle betrekkingen van de Kamer met derden.

Hij zit de zittingen voor van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen.

Wanneer hij niet beschikbaar is, kan hij een ander lid van de Raad van Bestuur mandateren.

De Voorzitter waakt over de naleving van de statuten en de reglementen van de Kamer. 

Artikel 18 – AFWEZIGHEID VAN DE VOORZITTER 

Bij afwezigheid van de Voorzitter en indien artikel 17 niet wordt toegepast, wordt hij vervangen door één der Ondervoorzitters. 

Artikel 19 – DE ONDERVOORZITTERS 

De Ondervoorzitters vervangen de Voorzitter bij zijn afwezigheid of verhindering.

Buiten de Algemene Vergadering is dit artikel ondergeschikt aan artikel 17. 

Artikel 20 – DE SECRETARIS GENERAAL 

De Secretaris-generaal voert de beslissingen uit van de Raad van Bestuur en waakt over de toepassing van de wettelijke formaliteiten. Hij waakt over de archieven en de dossiers van de Kamer en bewaart deze op de maatschappelijke zetel of op een door de Raad van Bestuur aangeduide plaats.

De Secretaris-generaal ziet de redactie van de notulen van de vergaderingen en van de Algemene Vergaderingen na en geeft alle inlichtingen aan de Secretaris teneinde de uitnodigingen te kunnen versturen van alle bijeenkomsten zowel voor de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering of voor alle bijeenkomsten voor de leden van de Kamer. 

Artikel 21 – DE SCHATBEWAARDER 

De Schatbewaarder stelt de inventaris op van de goederen van de Kamer. De inventaris wordt op de maatschappelijke zetel bewaard.

Hij int de bedragen die aan de Kamer verschuldigd zijn en geeft hiervan een kwijtschrift.
Hij verricht de betalingen binnen de beperkingen van de begroting.
Voor elke verrichting, die het bedrag, nader te bepalen door de Raad van Bestuur overschrijdt, is een bijkomende gemachtigde handtekening vereist van een daartoe bepaald lid van het Bureau.

Hij bereidt de rekeningen en begrotingen voor die hij te zijner tijd ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Bestuur. 

Artikel 22 – DE SECRETARIS 

De Secretaris verstuurt de uitnodigingen aan de leden van de Raad van Bestuur alsook aan de leden voor de Algemene Vergaderingen en dit na voorlegging aan de Secretaris-generaal. Hij stelt de agenda, processen verbaal van de vergaderingen en het verslag van de Algemene Vergaderingen op, die hij voorlegt aan de Secretaris generaal. 

Artikel 23 – VERVANGING VAN EEN BESTUURDER 

De mandaten zijn herroepbaar door de Algemene Vergadering.
Het mandaat loopt ten einde bij overlijden, ontslag of uitsluiting.
De Raad van Bestuur voorziet in de vervanging voor de vacante functie en dit tot aan de volgende verkiezingen, conform aan het Reglement van Inwendige Orde.

TITEL I V –   DE  ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24 – BEVOEGDHEDEN 

De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de Kamer.
Zij heeft jaarlijks plaats in de loop van de maand april. Zij heeft als bevoegdheden o.a.: 

 • de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, 
 • de goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar, 
 • het aanduiden en het ontslaan van de toezichters,
 • de goedkeuring van de begroting van het volgend boekjaar, 
 • het bepalen van de lidgelden, 
 • de aanvaarding van nieuwe leden, en verandering van de leden volgens artikel 7.
 • de uitsluiting van leden, 
 • het intrekken van de mandaten, 
 • de kwijting van de bestuurders, 
 • de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur, 
 • de interpretatie en aanpassingen aan de statuten, 
 • de goedkeuring of wijziging van de reglementen, 
 • het ontbinden van de vereniging.

Tenzij anders voorzien in de wet worden de beslissingen van de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen genomen. 

Artikel 25 – UITNODIGING 

De leden van de Kamer worden door de Raad van Bestuur uitgenodigd voor de Algemene Vergadering bij brief verzonden via de post, en dit in de twee belangrijkste landstalen, tenminste dertig dagen vóór de vergadering.

De uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het tijdstip, evenals de dagorde. De lijst van de kandidaten, waarvoor een mandaat vereist is, wordt minstens 10 dagen vóór de vergadering verstuurd aan de leden.

De Raad van Bestuur roept een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen telkens hij dit nuttig acht en verplicht wordt indien minstens1/5 van de leden hierom verzoeken.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden opgesteld in de door de Kamer gebruikte talen. 

Artikel 26 – DE WERKING 

Tenzij belangrijk beletsel, nemen de leden deel aan de Statutaire Algemene Vergaderingen.

Desgevallend kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een effectief lid krachtens de modaliteiten bepaald in het Reglement van Inwendige Orde. 

Artikel 27 – VOORZITTERSCHAP VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een Ondervoorzitter en bij hun afwezigheid door de Secretaris generaal. 

Artikel 28. – AGENDA 

De Algemene Vergadering beslist over de punten van de dagorde, waaronder verplicht: 

 • het verslag van de Raad van Bestuur, voorgelegd door de Voorzitter, de Secretaris generaal en de Schatbewaarder, 
 • de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering,
 • de goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar, 
 • het verslag van de toezichters, 
 • de goedkeuring van de begroting voor het volgende boekjaar, 
 • het bepalen van de lidgelden, 
 • de benoeming van de toezichters, 
 • de benoeming en aanvaarding van de nieuwe leden en verandering van de leden volgens artikel 7. op voordracht van de Raad van Bestuur. 
 • ontslaan van de leden die statutair niet in orde zijn, conform artikel 10, 
 • de kwijting van de bestuurders, 
 • de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur,

De leden die de Raad van Bestuur willen interpelleren moeten een gedetailleerde nota verzenden gericht aan de raad en dit ten laatste vijftien dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering. 

Artikel 29 – KANDIDATUREN VOOR VERKIESBARE FUNCTIES 

De Raad van Bestuur wordt om de twee jaar hernieuwd; de verkiezingen vinden plaats in de oneven jaartallen.

De kandidatuur voor een verkiesbare functie moet schriftelijk gericht worden aan de Voorzitter, krachtens de voorschriften van het Reglement van Inwendige Orde.

Om verkiesbaar te zijn voor de Raad van Bestuur, moet de kandidaat effectief lid zijn sinds ten minste twee jaar en de leeftijd bereikt hebben van tenminste vijfendertig jaar op de dag van zijn verkiezing.

De kandidaten met het meest aantal stemmen zijn verkozen.

Bij gelijkheid van stemmen wordt de kandidaat met de grootste anciënniteit verkozen. Bij gelijke anciënniteit wordt de oudste kandidaat verkozen.

De mandaten zijn hernieuwbaar. 

Artikel 30 – VERKIEZING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De verkiezing van de Raad van Bestuur gebeurt bij geheime stemming onder controle van twee stemopnemers.

De bepalingen met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur worden voorgeschreven in het Reglement van de Inwendige Orde. 

Artikel 31 – WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN 

De Buitengewone Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen ten aanzien van wijzigingen van de statuten, indien de inhoud ervan uitdrukkelijk is vermeld in de uitnodiging en indien tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wijzigingen kunnen slechts aanvaard worden door een tweederde meerderheid van de stemmen.

Als geen tweederde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd bij deze vergadering, zal een tweede vergadering opgeroepen worden die kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Niettemin, indien de wijziging betrekking heeft op één der doeleinden op basis waarvan de vereniging is opgericht, zal ze pas geldig zijn bij éénparigheid van de stemmen van de aanwezigen op de vergadering 

Artikel 32 – VERSCHIJNING VAN DE WIJZIGINGEN 

Elke wijziging van de statuten moet binnen de maand na de goedkeuring verschijnen conform de wet.

Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of afzetting van de bestuurders. 

Artikel 33 – DE TOEZICHTERS 

Elk jaar worden onder de leden twee toezichters door de Algemene Vergadering verkozen.

De toezichters mogen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur, noch aanverwant zijn aan de Schatbewaarder, noch ermee samenwerken.

De functie van de toezichters is onbezoldigd maar zij kunnen aanspraak maken op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten op basis van een voorafgaandelijk akkoord met de Raad van Bestuur

TITEL V –   HET  BOEKJAAR

Artikel 34 – HET BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

TITEL VI –   ONTBINDING  –  VEREFFENING

Artikel 35 – VERZOEK TOT ONTBINDING 

De burgerlijke rechtbank van de zetel van de vereniging kan uitspraak doen, op verzoek van een lid, of van een derde belanghebbende, of van het Openbaar Ministerie, over de ontbinding van de vereniging wanneer deze niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen, wanneer zij haar patrimonium of de opbrengsten van haar patrimonium zou besteden voor andere doeleinden dan deze waarvoor zij is opgericht, of wanneer zij sterk indruisen tegen de statuten, de wet of de openbare orde.

Door het verzoek tot ontbinding af te wijzen, zal de rechtbank de ingeroepen daad niettemin kunnen annuleren. 

Artikel 36 – VEREFFENING 

Bij gerechtelijke ontbinding van de Kamer zal de rechtbank een of meerdere vereffenaars aanduiden die, na vereffening van de schuld, de bestemming van het actief zullen bepalen. Deze bestemming zal deze zijn die in de Statuten is vermeld of die de Algemene Vergadering zal aanduiden wanneer ze wordt bijeengeroepen door de vereffenaar of de vereffenaars.

Bij gebrek aan statutaire bestemming of aan beslissing van de Algemene Vergadering, zal de of zullen de vereffenaars aan het actief een bestemming geven die zo goed mogelijk op de doelstelling, waartoe de vereniging werd opgericht, benadert.

De leden, de schuldeisers en het Openbaar Ministerie, kunnen zich tot de rechtbank wenden tegen de beslissing van de vereffenaar of de vereffenaars. 

Artikel 37 – VOORWAARDEN TOT ONTBINDING 

De Algemene Vergadering kan niet beslissen tot ontbinding van de Kamer, tenzij tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Geen enkele beslissing kan genomen worden als ze niet met een tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden wordt gestemd.

Iedere beslissing aangaande de ontbinding, door de vergadering genomen, die niet de tweederde van de leden van de Kamer behaalt, moet gehomologeerd worden door de burgerlijke rechtbank van de zetel van de vereniging. 

Artikel 38 – MOGELIJKHEID TOT INSTELLEN VAN BEROEP 

Tegen de uitspraak over de ontbinding van de Kamer of de nietigverklaring van een van de daden ervan, kan beroep worden aangetekend.

Hetzelfde geldt voor het oordeel dat beslist over de conclusie van de vereffenaar of de vereffenaars of ten aanzien van een homologatie van een beslissing van de Algemene Vergadering.

TITEL VII –   DIVERSEN

Artikel 39 – VERZOENING

Elk geschil van professionele of deontologische aard tussen de leden van de Kamer wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Deze stelt onder zijn leden een commissie aan om het geschil te onderzoeken en te pogen de betrokken partijen met elkaar te verzoenen.

Praktische of scheidsrechterlijke procedures ter zake worden vermeld in het Reglement van Inwendige Orde.

U bent op zoek naar een expert

Zoek expert